SUHASTAY CHUỖI NGHỈ DƯỠNG SANG TRỌNG
 • 16 - 30 người
 • 4 nhà tắm
 • 4 phòng ngủ
 • 1 bể bơi
 • 10 - 12 người
 • 3 nhà tắm
 • 3 phòng ngủ
 • 1 bể bơi
 • 18 - 27 người
 • 6 nhà tắm
 • 5 phòng ngủ
 • 1 bể bơi
 • 18 - 27 người
 • 6 nhà tắm
 • 5 phòng ngủ
 • 1 bể bơi
 • 18 - 24 người
 • 8 nhà tắm
 • 8 phòng ngủ
 • 1 bể bơi
 • 20 - 28 người
 • 5 nhà tắm
 • 5 phòng ngủ
 • 1 bể bơi
 • 18 - 23 người
 • 5 nhà tắm
 • 5 phòng ngủ
 • 1 bể bơi
 • 16 - 20 người
 • 3 nhà tắm
 • 3 phòng ngủ
 • 1 bể bơi
 • 8 - 15 người
 • 4 nhà tắm
 • 3 phòng ngủ
 • 1 bể bơi
 • 10 - 15 người
 • 4 nhà tắm
 • 3 phòng ngủ
 • 1 bể bơi
 • 8 - 15 người
 • 4 nhà tắm
 • 3 phòng ngủ
 • 1 bể bơi
 • 12 -20 người
 • 5 nhà tắm
 • 4 phòng ngủ
 • 1 bể bơi
 • 10 - 15 người
 • 4 nhà tắm
 • 4 phòng ngủ
 • 1 bể bơi
 • 14 - 20 người
 • 6 nhà tắm
 • 5 phòng ngủ
 • 1 bể bơi
 • 2 - 4 người
 • 1 nhà tắm
 • 1 phòng ngủ
 • 1 bồn tắm
 • 10 - 15 người
 • 3 nhà tắm
 • 3 phòng ngủ
 • Bể bơi bốn mùa
 • 6 - 10 người
 • 3 nhà tắm
 • 3 phòng ngủ
 • 12 -20 người
 • 3 nhà tắm
 • 3 phòng ngủ
 • 1 bể bơi
 • 12 - 20 người
 • 3 nhà tắm
 • 3 phòng ngủ
 • 1 bể bơi
 • 10 - 18 người
 • 5 nhà tắm
 • 5 phòng ngủ
 • 1 bể bơi
 • 8 - 15 người
 • 4 nhà tắm
 • 4 phòng ngủ
 • 1 bể bơi
 • 30 - 32 người
 • 8 nhà tắm
 • 8 phòng ngủ
 • 1 bể bơi
 • 12 - 21 người
 • 6 nhà tắm
 • 6 phòng ngủ
 • 1 bể bơi
 • 12 - 20 người
 • 5 nhà tắm
 • 5 phòng ngủ
 • 1 bể bơi
 • 16 - 25 người
 • 4 nhà tắm
 • 4 phòng ngủ
 • 1 bể bơi
 • 10 - 15 người
 • 3 nhà tắm
 • 3 phòng ngủ
 • 1 bể bơi
 • 22 - 25 người
 • 4 nhà tắm
 • 4 phòng ngủ
 • 1 bể bơi
 • 40 - 60 người
 • 8 nhà tắm
 • 8 phòng ngủ
 • 1 bể bơi
 • 10 - 15 người
 • 4 nhà tắm
 • 4 phòng ngủ
 • 1 bể bơi
 • 22 - 40 người
 • 8 nhà tắm
 • 8 phòng ngủ
 • 1 bể bơi
 • 15 - 30 người
 • 4 nhà tắm
 • 5 phòng ngủ
 • 1 bể bơi